StämmounderlagI en förening är det mycket viktigt att alla medlemmar får den information de behöver för att kunna påverka föreningens arbete och utveckling. En av de viktigare informationskällorna är stämmounderlaget. Det är den information som skickas ut i samband med kallelsen till årsstämman eller som ges vid själva årsstämman.

Var och en av medlemmarna har rätt att få ett komplett stämmounderlag. Underlaget består i resultaträkningar och andra viktiga ekonomiska dokument, årsredovisning och annan information som behövs för att kunna ta beslut i för föreningen viktiga frågor under årsstämman. Det kan handla om underlag för beslut om upphandling av renoveringar eller liknande. Stämmounderlaget kan också inbegripa blanketter för fullmakter, och andra viktiga dokument.

För att kunna vara delaktig i beslutsprocessen på årsstämman, bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, är det bra att läsa in sig på det stämmounderlag som erhålls. Där finns nästan alltid den information som behövs för att få en god inblick i styrelsens och föreningens arbete, det ekonomiska resultatet, planeringen inför framtiden och framtidsutsikterna.