SlutbesiktningNär hela byggprojektet är klart och allt är färdigt är det dags att genomföra en slutbesiktning. Besiktningsformen kallas också för entreprenadbesiktning. Slutbesiktningen ska göras av en oberoende besiktningsman som väljs av byggherren. Besiktningsmannen ska vara certifierad för uppgiften. Certifieringen utfärdas av Svenska Byggingenjörers Riksförbund och alla sådana besiktningsmän har ansvarsförsäkring.

Besiktningen innebär att alla de arbeten som utförts enligt avtalet gås igenom noga. Utgångspunkten är själva entreprenadsavtalet. Där står angivet vad som ska göras och hur. Besiktningen sker genom en så kallad okulär besiktning, det vill säga en noggrann syning av allt som är synligt. Alla brister som upptäcks ska dokumenteras, liksom allt det som byggherren har synpunkter och tveksamheter inför. Besiktningsmannen ska också godkänna eller underkänna entreprenaden. Ett underkännande betyder att flera brister har upptäckts som inte kan ignoreras, eller att ett allvarligare fel upptäcks. Mindre brister antecknas också, men innebär inte att arbetet måste underkännas i sin helhet.

Om brister upptäcks måste entreprenören som utfört arbetet åtgärda felen snarast. Regeln säger att felen ska vara åtgärdade inom två månader, annars har byggherren rätt att dra in en annan entreprenör för att ordna bristerna eller felen och det på den första entreprenörens bekostnad. Därefter ska även omarbetningarna synas för att ett godkännande ska kunna ske. Även när besiktningen gett godkänt på en byggnation har entreprenören två års ansvar för de fel och brister som uppkommer. Men för att detta ska gälla gäller att en slutbesiktning också genomförts.

För att besiktningsmannen ska kunna göra ett bra arbete krävs att han får all dokumentation om byggnationen som finns tillgängliga. Det underlättar syningen och gör det lättare att upptäcka eventuella fel och brister.