RenoveringsstrategiDen som har en större fastighet behöver en strategi vad gäller renoveringar och underhåll för att garantera fastighetens standard och samtidigt värna om ekonomin. För det första handlar en renoveringsstrategi om att ta verkligen fånga upp och förbättra de riskkonstruktioner som finns i en byggnad. Det kan, om de inte åtgärdas i tid, leda till stora skador och därmed också merkostnader för en fastighetsägare. För det andra handlar en renoveringsstrategi om att skapa förutsättningar för att hinna renovera fastighetens olika delar innan de utgör riskkonstruktioner. Med en sådan strategi kan en fastighet hållas i bästa skick, med minsta möjliga ekonomiska påfrestning. Det lönar sig med en uthållig strategi som arbetar för framtiden.

Grunden för en bra renoveringsstrategi är en förstudie av fastighetens aktuella status. Utifrån den kan renoveringsbehovet inför framtiden estimeras, och därmed också de kostnader som är förenade med renoveringarna. Det finns alltid flera metoder vad gäller hur något ska renoveras. En renovering kan också leva upp till en mer eller mindre hög standardnivå, både vad gäller materialval och hållbarhet. Det upp till varje fastighetsägare att bestämma sig för vilken standardnivå som varje delrenovering ska ligga på. Det är det som är en strategi, det vill säga att ha en väl utvecklad plan för vad som ska göras och på vilket sätt.

Förutom att en renoveringsstrategi ska vara tydlig och klar är det viktigt att fastighetens hyresgäster också är involverade i processen. En lyhördhet för de boendes behov och önskningar, vad gäller funktion, stil och standard är en förutsättning för en lyckad fastighetsförvaltning.