PCB


Ämnesgruppen PCB är en typ av industrikemikalier som under mitten av 1900-talet användes flitigt inom byggnadsindustrin. Förkortningen står för polyklorerade bifenyler, och idag vet vi att dessa ämnen är några av de farligare miljögifterna vi har att brottas med. Det gör att medlen sedan lång tid är förbjudna. Trots det finns ämnet kvar i flera byggnader genom de framför allt de färger och fogmassor som användes förr, och i en mängd utrustningar.


Problemet med PCB är att det samlas i kroppens fettvävnader och att de inte bryts ner. Den som utsätts för kemikalierna kan få blåsor i ansiktet och på kroppen, blåsor som lämnar djupa ärr efter sig. Immunförsvaret påverkas och hormon- och enzymbalansen i kroppen förändras. I stora mängder kan PCB orsaka nervskador, leverskador och slutligen cancer. Redan under 1960-talet framkom att ämnena var hälsofarliga.

Trots att PCB sedan länge varit förbjudet, finns ämnet kvar i många fastigheter. Den återfinns då främst i fogmassor och byggvaror som har några år på nacken. Ämnet har även spridit sig till den omgivande miljön. PCB har bland annat påvisats i vattendrag och sjöar, samt i fisk. I vissa områden mäts PCB-halten kontinuerligt.

Risken för att PCB finns i ett hus är störst bland villor och fastigheter som renoverades eller byggdes mellan åren 1956 och 1973. Om detta upptäcks behöver fastigheten saneras. Det finns en förordning som förpliktigar fastighetsägare att sanera vid behov och arbetet ska påbörjas snarast. Saneringen ska utföras av professionell personal, med tanke på ämnets farlighet. Alla produkter som innehåller PCB räknas som farligt avfall.