FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelsen innehåller all viktig information som bostadsrättsinnehavare och andra kan behöva veta om en bostadsrättsförening. Efter varje avslutat bokföringsår ska bostadsrättsföreningens styrelse upprätta en förvaltningsberättelse. Den förmedlas till alla andelsägare i bostadsrättsföreningen senast under årsstämman. Förvaltningsberättelsen är en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Den visar hur det står till inom föreningen och vad som kan förväntas av föreningen i framtiden.

En förvaltningsberättelse är en beskrivning av året som gått. Det är en viktig del av den totala årsredovisningen. Till skillnad från de ekonomiska rapporterna är en förvaltningsberättelse skriven i ren text, inte i siffror. I berättelsen ska den verksamhet som bedrivits beskrivas samt verksamhetens ställning och resultat presenteras. Alla viktiga saker som hänt under året ska finnas med, särskilt de upplysningar som inte finns med i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som ändå anses viktiga för den totala förståelsen för verksamheten. Det inbegriper även styrelsens sammansättning och andra som haft uppdrag i föreningen, förändringar i medlemstal, förslag till disposition av eventuella vinster och andra viktiga upplysningar.

Det är inte enbart dåtiden som beskrivs i en förvaltningsberättelse. En förvaltningsberättelse ska också beskriva förväntningarna som styrelsen har på framtiden, vilka risker och osäkerhetsfaktorer som finns med verksamheten, samt viktiga upplysningar om personalfrågor och miljöfrågor.