Förstudie och statusbesiktning – okulärbesiktning och förstörande provEn bra och väl genomtänkt renovering av ett hus eller en fastighet bygger på en god kunskap om fastighetens skick och de förutsättningar som finns för ombyggnationen. För att belysa fastighetens skick och förutsättningar genomförs en grundlig förstudie. Genom förstudien får fastighetsägaren och entreprenören en god inblick i vilka tekniska brister som fastigheten har, både vad gäller byggnadens konstruktion och de installationer som gjorts.


Grunden för förstudien är en statusbesiktning. Besiktningen inbegriper en genomgång av fastighetens aktuella status från grundstenen till taknocken, utsida som insida. Socklar, fasader, fönster, dörrar, fasadplåt, taket, hängrännor, stuprör, vinds- och källarutrymmen, portar, trapphus, installationer, samt alla synliga ledningar gås noggrant igenom. Även lägenheterna i sig besiktigas ofta. Det är de synliga delarna som besiktigas, vilket också beskrivs som en okulärbesiktning. Även förstörande prov utförs om så godkänns av fastighetsägaren och provet anses viktigt. Det handlar oftast om att ta ett stickprov i ett material för att mäta fukthalten.

Resultatet från statusbesiktning och förstudie ger en god grund i planeringen av en renovering eller ombyggnad. Den ger en bra inblick i hur renoveringen ska ske, hur utförlig den blir och vilka metoder som ska användas i renoveringen. Förstudien ger också en indikation på de behov av förvaltning som finns i framtiden och hur den ekonomiska kalkylen ser ut på såväl kort som lång sikt. Det finns således mycket goda skäl att lägga ner energi och kraft på att genomföra en komplett förstudie och statusbesiktning.