Projektering av förfrågningsunderlagEtt förfrågningsunderlag är ett mycket viktig instrument vid en upphandling av en byggtjänst. Underlaget anger de specifikationer som finns för ett projekt. Det betyder i korthet att underlaget ska ange vad som ska göras, vilka krav som finns för utförandet. Inom LOU, lagen om offentlig upphandling, är reglerna för hur ett förfrågningsunderlag ska skrivas mycket rigida. Den som genomför en privat upphandling på byggmarknaden har mer fria händer att själva specificera sina krav, men det ställs ändå höga formella krav på ett förfrågningsunderlag för att det ska fylla sitt syfte.

I det fall förfrågningsunderlaget handlar om en byggentreprenad handlar det om ritningar, tekniska specifikationer, materialval, byggnadstekniska lösningar och administrativa föreskrifter. Detaljnivån på ett förfrågningsunderlag ska vara mycket hög, både för att säkra byggherrens och entreprenörens intressen.

En projektering av förfrågningsunderlag behöver därför utföras med största omsorg. Det är av högsta vikt att ritningar, tekniska beskrivningar och andra dokument som ingår i underlaget också är korrekta och tydliga. Dokumentet används nämligen i flera sammanhang, inte minst som underlag för entreprenören när de räknar på projektet. Det är också underlag för tecknandet av entreprenadavtal, vilket i sin tur används som en grund för besiktningar.

Genom att vara noggrann i början kan många fel och brister undvikas. Det gäller inte minst i arbetet med projektering av förfrågningsunderlag. Det är där som grunden läggs för projektets framåtskridande och hur slutresultatet kommer att bli.