FöreningsstämmaEn bostadsrättsförening är en form av organisation som styrs av sina medlemmar. Det beslutande organet i organisationen är dess föreningsstämma. Det är ett beslutande möte där alla som äger andelar i bostadsrättsföreningen har en röst. Det är bostadsrättsföreningens motsvarighet till aktiebolagens årsstämma.

Det är på stämman som de viktiga rambesluten tas för att bostadsrättsföreningen ska kunna fungera över året. Här bestäms styrelsens sammansättning, revisorer, vilka stadgar som ska gälla, hur en vinst eller en förlust ska disponeras och huruvida en förening ska upphöra eller inte. Bokslutet är en viktig del av föreningsstämman. Allt som oftast finns också möjlighet att ta upp andra viktiga frågor som initieras av bostadsrättsföreningens medlemmar under vissa förutsättningar. Protokoll ska föras vid alla föreningsstämmor.

Den styrelse som utses har som uppgift att ansvara för det löpande arbetet och bostadsrättsföreningens ekonomi. Allt arbete ska ske utifrån de beslut som tagits på föreningsstämman. Det är föreningsstämman som väljer styrelsemedlemmar. Ofta byts inte alla styrelsemedlemmar ut varje år och i vanliga fall är det enbart funktionen styrelseordförande som väljs enskilt. I övrigt bestämmer styrelsen själva vilken arbetsfördelning som ska råda dem emellan.

En ordinarie föreningsstämma ska hållas varje år och gå av stapeln senast sex månader efter att det förra räkenskapsåret avslutats. Hur kallelsen ska ske och vilka exakta frågeställningar som kan och ska tas upp och på vilket sätt anges i bostadsrättsföreningens stadgar, vilket kan skilja sig något åt beroende på vilken förening det gäller. Detsamma gäller om en extra årsstämma anses behövas.