FörbesiktningBesiktningar är viktiga instrument för byggherren att säkra upp kvaliteten av den byggnation som uppförs på hans eller hennes beställning. Det är också väl reglerat i lagboken om hur dessa besiktningar ska ske. I vanliga fall utförs besiktningar efter det att en del av en byggnation färdigställts. Men det händer att besiktningar också är påkallade under arbetets gång. Om besiktningen genomförs innan eller under ett byggmoments färdigställande kallas det för en förbesiktning.

En förbesiktning är ett sätt att konstatera vilken status och i vilket skick ett hus inklusive dess omgivning är inför en om- eller tillbyggnation eller del av en sådan. För att kunna kallas förbesiktning är det viktigt att den genomförs före ett moment. Besiktningen är inte obligatorisk utan genomförs framför allt då det råder oklarheter mellan byggherre och entreprenör om hur läget egentligen är. Såväl entreprenör som byggherre kan begära förbesiktning under vissa förutsättningar.

Den vanligaste anledningen till en förbesiktning är att fastställa den aktuella statusen. Det ligger i bådas intresse att göra detta klart en gång för alla, så att inga missförstånd föreligger. Då kallas det för en normerande förbesiktning. En förbesiktning kan också utföras för en del av det arbete som ska utföras under byggnationens gång, även om parterna i grunden är överens om projektets utformande. Det gäller framför allt om det handlar om arbetsmoment och projekt som inte i efterhand kan besiktigas, till exempel områden som inte är åtkomliga. I dessa fall kan förbesiktningen ersätta slutbesiktningen.

En tredje anledning till att en part begär en förbesiktning är att husägaren börjar använda en del av det som byggts innan det är färdigställt.