Ekonomisk planVarje bostadsrättsförening behöver en ekonomisk plan. Det är ett krav för att bostadsrättsföreningen ska kunna bildas till att börja med och planen som är en offentlig handling registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen godkänns efter det att två behöriga intygsgivare granskat planen. Syftet är att visa att den bostadsrättsförening som ska bildas också är ekonomiskt hållbar i det långa loppet.


I den ekonomiska planen ingår en teknisk och ekonomisk beskrivning av verksamheten under en längre tid. Det innebär att planen innehåller en byggnadsbeskrivning och de kostnader som är förenade med föreningens fastighet och de finansieringsformer som varit involverade, som krävs löpande och som behövs i framtiden. Det är en ungefärlig och uppskattad prognos för underhållsbehov och kostnadskrav för framtiden, inte en specificerad budet. En ekonomisk plan redovisar också uppgifter om lägenheternas andelstal, den insats som är förenad med respektive lägenhet och den upplåtelseavgift som funnits.

De flesta bostadsrättsföreningar har en enda ekonomisk plan, den som tillkom vid bildandet. Så länge prognosen håller i sig och förutsättningarna inte förändras kan den ekonomiska planen bibehållas. Dess aktualitet minskar med tiden, då fastigheten blir äldre och bostadsrättsföreningen mer etablerad. De kostnader som tas upp är inte heller tvingande, utan rekommendationer och prognoser utifrån det läge som råder när bostadsrättsföreningen bildas. I praktiken kan dock denna plan behöva arbetas om. Det kan handla om att förutsättningarna vad gäller tekniska specifikationer och ekonomiska termer ändras markant av någon anledning. Också denna nya version ska godkännas och skickas in till Bolagsverket för registrering.