EgenkontrollEn allt viktigare del i säkerhetsarbetet och kvalitetssäkringen i projekt som utförs i samhället är den egenkontroll som varje projektör förväntas utföra. Byggrojekt är inte undantagna, snarare tvärtom. Vid ny- eller tillbyggnation är genomförandet av en egenkontroll mycket viktig för att säkra att alla delar av ett byggprojekt genomförs som det är tänkt och utifrån de krav som ställs. Det är entreprenören som utför egenkontrollen för att säkra sitt eget arbete. Dessa är en del av det totala kontrollsystemet som ska omge en ny- eller ombyggnation för att säkra att den tillbyggnad som uppförs också verkligen håller den kvalitet som krävs, liksom att arbetets gång följer de riktlinjer som krävs. Egenkontrollprogrammet kan skilja sig åt mellan olika entreprenörer och håller något skiftande kvalitet. Många använder någon av de mallar som finns att tillgå, och egenkontrollen ska alltid dokumenteras väl.

Grunden i kontrollsystemet för ett byggprojekt är en kontrollplan, en kontrollplan som kvalitetsansvarig tillsammans med byggherren har till uppgift att säkerställa. I denna kontrollplan ingår en rad kontrollåtgärder där entreprenörens egenkontroller är en viktigt. Det är inte alltid de egenkontroller som utförs av entreprenören är korrekta eller uppfyller de krav som ställs. Därför tas också vanligtvis stickprovskontroller på den egenkontroll som entreprenören genomför. För att detta ska fungera smidigt är det viktigt med ett gott samarbete mellan byggherre och entreprenör.