Byggbeskrivning – rambeskrivningEn byggbeskrivning är en utförligare beskrivning om hur en byggnation ska gå till väga. Den beskriver hur huset, renoveringen eller tillbyggnaden ska uppföras för att möta de önskemål och krav som byggherren har.

En ritning är en god början för att bygga ett hus, bygga om något eller skapa ett tillägg till ett existerande hus. Men det säger väldigt lite om hur byggnationen är tänkt att gå till, vilka material som ska användas och vilken arbetsmetodik och vilka tekniska lösningar som ska tas till. För att inkludera allt detta krävs en detaljerad byggbeskrivning. Byggbeskrivningen kan således ses som ett mycket viktigt komplement till den ritning som ligger till grund för en ny- eller ombyggnation. 

Det är viktigt att byggbeskrivningen är detaljerad och innefattar alla projektets delar. I stora projekt ska byggbeskrivningarnas delar gärna vara dokumenterade med referens till de tekniska beskrivningar som finns i AMA. AMA är en sammanställning och dokumentation över alla de väl beprövade arbetsmetoder och tekniska lösningar som finns vad gäller en byggnations olika delar. Varje beskrivning i AMA har ett kapitelnummer, och genom att hänvisa till ett visst kapitel visas vilken metod och vilka material som kommer att användas. Den här formen av strukturerade byggbeskrivning med hänvisningar till AMA visar också på att den regelstadgade kvaliteten kommer att upprätthållas i projektet. När det gäller mindre projekt kan det duga med enbart en byggbeskrivning. I alla fall om det inte behövs något mer än en bygganmälan.