BAS-UDå byggarbeten räknas som ett högriskområde för olyckor krävs numera att byggmiljösamordnare ser till att säkerheten är så hög som möjligt. När en arbetsmiljöplan har upprättats inför en byggnation är det sedan en person med beteckningen BAS-U som har som uppgift att se till att arbetsmiljöplanen också följs i praktiken. Det är byggherren som utser vem som ska vara BAS-U. Samma person får vara BAS-U och utforma arbetsmiljöplanen, det vill säga vara BAS-P.  


Arbetsmiljöplanen ska finnas till hands på själva arbetsplatsen under hela arbetets gång. Den ska användas som stöd vid utformning av det praktiska arbetet. BAS-U, där u står för utförande, har en viktig uppgift att se till att implementeringen av planen faktiskt blir genomförd på det praktiska planet och att förändringar, om så behövs också sker utan att risken för de som arbetar eller vistas på arbetsplatsen ökar. Det kan också hända att kompletteringar behöver göras vad gäller beskrivningar av åtgärderna behöver utformas av BAS-U. Arbetet kräver en omfattande administration och dokumentation ska göras hela vägen.

För att kunna vara BAS-U krävs att individen har den kunskap som krävs för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket kräver därför att ett godkänt kunskapstest avklarats innan uppraget påbörjas. Testet inbegriper inte minst kunskaper och kompetens i arbetsmiljölag och dito förordning, systematiskt miljöarbete, hur arbetsutrustningen ska användas, vilka föreskrifter och metoder som finns vad gäller besiktning och användning av de maskiner och andra hjälpmedel som används på arbetsplatsen. Den som vill kan gå en helgkurs på någon av alla de utbildningsinstitut som erbjuder utbildningar inom området. Det behövs dock en hel del förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på rätt sätt.