Förstudie

För ett bra resultat är det väsentligt att varje underhålls- eller ombyggnadsprojekt föregås av en förstudie grundad på en teknisk besiktning, en statusbesiktning av fastigheten. Besiktningen kan gälla enskilda byggnadsdelar eller installationer men kan med fördel omfatta hela fastigheten för att man med minsta möjliga medel ska kunna underhålla fastigheten på ett riktigt och långsiktigt sätt.

Förstudien ger en tydlig bild av eventuella tekniska problem och brister hos byggnadsdelar och installationer. En komplett problembild som borgar för rätt val av renoveringsmetoder, mål och ramar för projektet

Vi belyser olika alternativ till lösningar och konsekvenserna av dem, bl a med tanke på framtida förvaltning. Olika lösningar kan medföra olika ekonomiska konsekvenser både på kort och lång sikt.

I förstudien belyses bl.a.:
 • teknisk status
 • provnings- och mätresultat (fukt, buller etc)
 • olika alternativ till åtgärdande av de tekniska bristerna
 • projektkostnad och kalkyler
 • hänsynstaganden till hyresgäster och medlemmar
 • utvecklingsmöjligheter med fastigheten
 • estetiska aspekter
 • underhållsintervaller
 • energibesparingar
 • hyreshöjnings- och bidragsmöjligheter
 • tidplan

Vi erbjuder även kompletterande tjänster som underhållsinventering, underhållsplaner och kalkyler.