Kvalitet & miljö

Rotpartners kvalitets- och miljöledningssystem

Våra ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 respektive SS-EN ISO 14001:2015.

Kvalitetsmålen är direkt knutna till våra kundundersökningar som görs löpande i verksamheten och vi verkar hela tiden nära våra kunder för att förbättra våra leveranser. Miljömålen sätter vi årligen främst inom områden där vi ser att vi kan göra mest påverkan mot ett mer hållbart samhälle.

Certifierade ledningssystem är ett bra stöd för utveckling och ständig förbättring av verksamheten, men på Rotpartner värderas  företagskulturen högt och verksamheten är till stor del värderingsstyrd. Alla beslut ska genomsyras av våra värdegrunder brinnande engagemang, öppenhet, omsorg i alla lägen och skapa värden.


 

Kvalitetspolicy

Rotpartner är ett oberoende konsultföretag inom bygg- och fastighetsbranschen som verkar som samarbetspartner till de som ska bygga, utveckla eller renovera fastigheter. Rotpartners strävan är att bli bäst i branschen på att skapa värden i fastigheter och hjälpa våra kunder utveckla ett attraktivt fastighetsbestånd för ett hållbart samhälle. Det gör vi genom ständig utveckling av vår kompetens, effektivitet och innovationskraft men också en stark företagskultur.

Vårt grundläggande synsätt är att leda uppdrag och projekt med stor omsorg, brinnande engagemang och med öppenhet göra människor delaktiga för att utveckla relationer för väl fungerande samarbete.

För att säkerställa att våra tjänster och handlingar uppfyller myndigheters och kunders krav tillämpas ett ledningssystem med kvalitetsplaner, riktlinjer och checklistor för egenkontroll. Det utgör ett viktigt stöd för att säkerställa att utförda uppdrag är i enlighet med kundernas intentioner och krav. Ledningssystemet förbättras ständigt på ett systematiskt sätt och är ett stöd för en hållbar utveckling av såväl företaget som medarbetarna.


 

Miljöpolicy

Rotpartner är ett oberoende konsultföretag inom bygg- och fastighetsbranschen som verkar som samarbetspartner till de som ska bygga, utveckla eller renovera fastigheter. Rotpartners strävan är att bli bäst i branschen på att skapa värden i fastigheter och hjälpa våra kunder utveckla ett attraktivt fastighetsbestånd för ett hållbart samhälle. Det gör vi genom ständig utveckling av vår kompetens, effektivitet och innovationskraft men också en stark företagskultur.

Vårt grundläggande synsätt är att leda uppdrag och projekt med stor omsorg, brinnande engagemang och med öppenhet göra människor delaktiga för att utveckla relationer för väl fungerande samarbete.

Rotpartner skall uppfylla myndigheters, branschens och kundernas krav och förväntningar samt genom ständig förbättring verka för ett mer hållbart samhälle genom minskad miljöpåverkan från den egna verksamheten samt inom uppdragens ramar. Minskad miljöpåverkan, långsiktigt hållbara tekniska lösningar för minskat resurs- och energibehov skall ha hög prioritet i dialogen med våra kunder.

Våra medarbetares kunskap och engagemang är den viktigaste tillgången för att lyckas i vår strävan att medverka till ett mer hållbart samhälle. Därför skall alla medarbetare vara väl informerade om hur vår verksamhet och egna beslut inom uppdragen har effekt på miljön. Medarbetarna skall ges anpassade kunskaper för att själva kunna värdera beslut som kan ha effekt på miljön och har ledningens stöd att verka för beslut som leder till minskad miljöbelastning.