Ny lag skall ge kortare handläggningstider för bygglov

Avgiften för handläggning ska kapas veckovis vartefter tidsfristen överskrids. Det är en av flera förändringar för lov, förhandsbesked och anmälan.

De nya reglerna innebär bland annat att avgiften byggnadsnämnden tar ut i ett ärende ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut. Idag finns inte någon sådan sanktion.

Lagändringen gäller för alla ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som kommer in till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019. Det är en femtedel av den ursprungliga avgiften som ska reduceras varje vecka.

Ändringarna innehåller även nya regler för själva beräkningen av tidsfristen. Idag börjar denna att löpa i det ögonblick som en ansökan eller anmälan är komplett. Så blir det inte framöver. I stället ska tidsfristen räknas från när ansökan eller anmälan kom in, eller när sökande eller anmälaren lämnade ytterligare underlag på eget initiativ för att exempelvis göra en ändring i sin ansökan.

Därmed utökas kravet på att handläggningen påbörjas. Byggnadsnämnden ska även fortsättningsvis få förlänga tidsfristen för handläggningen en gång med tio respektive fyra veckor om utredningen kräver det.

Läs mer här